fbpx
Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje

Regulamin Urban Spa

Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje
Regulamin korzystania z Urban Spa w Hotelu Hilton Gdańsk prowadzonego przez Filip Wójcikiewicz Hotele Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk

 

§ 1 Definicje
 1. Urban Spa obejmuje strefy:
  a. na V piętrze znajdują się: Strefa Wellness, Hala Basenowa wraz z Niecką Basenową oraz Strefą Saun.
  b. Na IV piętrze znajdują się: Fitness Center (Siłownia), dwa gabinety Kosmetyczne i Toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz korytarz łączący w/w pomieszczenia z korytarzem dla gości hotelowych na IV piętrze budynku.
 2. Strefa Wellness – w skład Strefy Wellness wchodzą: Hala Basenowa wraz z Niecką Basenową, Strefa Saun, szatnie na V piętrze męska i damska wraz z toaletami dla osób  niepełnosprawnych, natryski wraz z urządzeniami do dezynfekcji stóp oraz korytarz z Recepcją Urban Spa.
 3. Hala Basenowa – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę Basenu.
 4.  Strefa Saun – rozumie się przez to kabiny saun, pomieszczenie
  rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun wraz z natryskami oraz część korytarza stanowiącego dojście z Hali Basenowej do pomieszczenia z saunami.
 5. Fitness Centr (Siłownia) – rozumie się przez to pomieszczenie znajdujące się na IV piętrze wraz z pełnym wyposażeniem.

Zarządca Urban Spa – rozumie się przez to Dyrektora Hotelu HiltonGdańsk.

§ 2 Przepisy Ogólne
 1. Strefa Wellness (Hala Basenów, Niecka Basenowa, Strefa Saun)dostępna jest codziennie w godzinach 9.30 – 21.00. Goście
  zobowiązani są do opuszczenia Hali Basenowej oraz Strefy Saun o 20:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.
 2.  Na terenie Centrum Wellness obowiązuje obuwie zmienne lub ochronne dostępne w Recepcji Urban Spa.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Stref Urban Spa regulują dodatkowe, odrębne regulaminy umieszczone w ich pobliżu.
 4. Wstęp do Urban Spa jest dozwolony osobom posiadającym ważny karnet zgodny z obowiązującym cennikiem. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w Recepcji Centrum Wellness.
 5. Goście hotelowi korzystają z całego Urban Spa bez dodatkowych opłat( z wyjątkiem gabinetów kosmetycznych).
 6. W obrębie Strefy mokrej (Centrum Wellness) z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 7. Wszystkie zauważone usterki na terenie Urban Spa należy niezwłocznie przekazać Zarządzy Urban Spa.
 8. Zarządca Urban Spa nie gwarantuje dostępu do wszystkich stref Urban Spa i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw, awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Urban Spa może uzyskać informację w Recepcji Urban Spa o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Urban Spa, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Urban Spa.
 9. Urban Spa zastrzega sobie prawo do rezerwacji, wyłączenie z eksploatacji dla klientów Niecki Basenowej, Strefy Saun.
 10. Hotel Hilton Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za urazy, utratę mienia oraz inne roszczenia wynikające z korzystania z Urban Spa. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze Urban Spa. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 11. Ilość szafek jest ograniczona. Korzystanie z szafek jest możliwe zgodnie z dostępnością tylko w ciągu dnia, podczas korzystania z usług. Hotel nie posiada dodatkowych kluczy do szafek. Osoba, która zgubi lub zniszczy klucz do szatni lub pasek z kluczykiem do szatni zostaje obciążona kwotą 50,00 zł. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz pozostawionych bez nadzoru na terenie Urban Spa Zarządca nie ponosi odpowiedzialności
 12. Vouchery upominkowe są dostępne w recepcji Urban Spa oraz recepcji głównej hotelu.
 13. O wszystkich skaleczeniach, urazach oraz nieprawidłowościach na terenie Urban Spa należy niezwłocznie poinformować obsługę Wellness.
 14. Na terenie Urban Spa działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności gości Urban Spa.
 15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia terenu Urban Spa. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Urban Spa są obowiązane podporządkować się nakazom obsługi.
 16. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na terenie Urban Spa zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. Urban Spa nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Na terenie Urban Spa obowiązuje zachowanie porządku i ciszy.

§ 3 Centrum Wellness ( Hala Basenowa oraz Strefa Saun)
 1. Do Strefy Centrum Wellness (Hala Basenowa oraz Strefa Saun) chodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność i tylko pod warunkiem, że posiadają umiejętności pływania.
 2. DZIECI:
  a. Dzieci do lat 18 muszą przebywać w strefie Hali Basenowej oraz w Strefie Saun z pełnoletnim, nadzorującym opiekunem.
  b. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
  c. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna,  pracownicy Urban Spa są uprawnieni do żądania okazania dokumentów potwierdzających wiek.
  d. Strefa niebezpieczna (wodospad w Niecce Basenowej) dostępna jest od 12 roku życia i tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
  e. Zabrania się pozostawiania w Urban Spa dzieci bez nadzoru, a w szczególności w Strefie Hali Basenowej (w obrębie Niecki Basenowej) dzieci nieumiejących pływać.
  f. Dzieci do lat 7 mogą korzystać tylko i wyłącznie z kąpieli w Niecce Basenowej pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
  g. Dzieci do lat 4 korzystają z kąpieli w pieluszce basenowej.  Pieluszkę można zakupić w Recepcji Urban Spa.
 3. Na terenie Strefy Hali Basenowej (Niecki Basenowej) działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności gości.
 4. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem: o do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków; o jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów; o jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce w Centrum Wellness / Urban Spa.
 5. Ze strefy Centrum Wellness (Hala Basenowa, Niecka Basenowa oraz Strefa Saun) mogą korzystać jedynie osoby posiadające odpowiedni strój kąpielowy.
 6. Centrum Wellness nie prowadzi rezerwacji leżaków, które znajdują się zarówno na terenie niecki basenu jak i na tarasie.
 7. Przed wejściem do Niecki Basenu oraz Strefy Saun obowiązuje staranne umycie się z użyciem środków myjących pod natryskiem.
 8. Przed wejściem do Hali Basenowej oraz Strefy Saun należy skorzystać z urządzenia do dezynfekcji stóp.
 9. Po skorzystaniu z WC, w trakcie korzystania z Niecki Basenu, należy bezwzględnie umyć ciało środkiem myjącym przed ponownym wejściem do wody.

Osobom kąpiącym się zaleca się odpoczynek i readaptację (szczególnie w chłodnych porach roku) przez około 30 minut po opuszczeniu Strefy. Maksymalne dopuszczalne obciążenie Niecki Basenu z kąpiącymi się wynosi 6 osób.

§ 4 Zakazy i inne regulacje obowiązujące w strefie Centrum Wellness (Hala Basenowa i Strefa Saun).
 1. Na ternie Hali basenowej (w niecce basenowej) zabrania się:
  i. nurkowania,
  ii. skakania do wody,
  iii. biegania,
  iv. praktykowania niestosownych, grożących wypadkiem zabaw.
 2. Na terenie Centrum Wellness (Hala Basenowa oraz Strefa Saun) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz stosowania wszelkiego rodzaju innych środków odurzających.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Centrum Wellness (Hala Basenowa oraz Strefa Saun) szklanych naczyń i butelek oraz jedzenia.
  4. Zabrania się wstępu i kąpieli osobom:
   których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub innych środków odurzających,
   dotkniętych chorobami zakaźnymi, skórnymi, układu oddechowego i układu krążenia
   nie korzystających z natrysków.
  5. Zabrania się sprzedaży, podawania i wnoszenia napojów alkoholowych.
  6. Na terenie Urban Spa obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania bez zgody Zarządcy Urban Spa.
§ 5 Korzystanie z Niecki Basenowej
 1. Osoby korzystające z Niecki Basenowej w szczególności zobowiązane są do:
  a. stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
  b. zarządzeń i komunikatów kierownictwa oraz pracowników obsługi,
  c. dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i  przeciwwskazań medycznych,
  d. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
  e. bezzwłocznego informowania obsługi Urban Spa o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w Urban Spa.
 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Niecki Basenowej.

Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 5 pkt.2 korzystają z Niecki Basenowej na własną odpowiedzialność.

§ 6 Służba Ratownicza

Na terenie Centrum Wellness dozorem służby ratowniczej objęta jest
Niecka Basenu.

 1. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.
 2. Goście korzystający z Necki Basenowej (Centrum Wellness) są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom Ratowników.
 3. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego, gościom przebywającym na terenie Urban Spa zabrania się:
  a. wchodzić do Niecki Basenowej wbrew zakazowi służby ratowniczej lub
  b. przy braku dyżuru ratowniczego oraz c. w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
 4. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu gości oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń w strefie Centrum Wellness należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić Ratownika lub obsługę Urban Spa.
 6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast Ratownikom lub Obsłudze Urban Spa.
 7. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni Ratownicy.
 8. Dzieci do lat 18 muszą przebywać w strefie Hali Basenowej oraz w Strefie Saun z pełnoletnim, nieustannie nadzorującym ich opiekunem.
 9. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast
  opuścić nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Urban Spa.
 10. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy natychmiast opuścić teren Urban Spa i podporządkować się poleceniom służby ratowniczej i obsługi Urban Spa

Nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości oraz przepisów niniejszego regulaminu sprawują obsługa Urban Spa oraz Służba Ratownicza. Mają oni prawo bezwzględnego egzekwowania jego przestrzegania z możliwością wyprowadzenia z Urban Spa osoby nieprzestrzegającej regulaminu włącznie.
PODSTAWY PRAWNE
– Ustawa z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób  przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz.1240),
– Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857),
– Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

§ 7 Siłownia
 1. Hilton Gdansk Fitness by Precor jest dostępne dla gości hotelowych 24 h.
 2. Korzystanie ze sprzętu fitness odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. W Centrum Fitness należy ćwiczyć w sportowym ubraniu oraz obuwiu.
 4. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z siłowni, a między 16 a 18 rokiem życia w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
 5. W celu zachowania higieny, po skorzystaniu ze sprzętów fitness, należy przetrzeć je chusteczką dezynfekującą.
 6. Przed rozpoczęciem treningu prosimy o zapoznanie się z listą   rzeciwskazań do podjęcia aktywności fizycznej, znajdującej się w Recepcji Urban Spa. W przypadku konieczności zalecamy konsultację ze swoim lekarzem.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu fitness należy rozgrzać się i rozciągnąć, a po wykonaniu ćwiczeń odpocząć. Dla Państwa bezpieczeństwa zaleca się stosowanie wskazanych instrukcji obsługi podczas korzystania z urządzeń znajdujących się w centrum fitness.
 8. Prosimy o zaprzestanie wykonywania ćwiczeń fizycznych w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, wyczerpania lub innego rodzaju dyskomfortu.
 9. Podczas ćwiczeń należy pić dużo wody.
 10. Słuchawki oraz gąbki do słuchawek dostępne są w recepcji na życzenie.TELEFON ALARMOWY: 555