fbpx
Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje

Regulamin parkingu

Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje

Regulamin parkingu hotelu Hilton Gdańsk

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego, zwanego dalej „parkingiem” będącego w zarządzie firmy Filip Wójcikiewicz HLT, Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk, zwanego dalej „zarządcą”.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna, faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona przez namalowane linie powierzchnia na terenie parkingu, przeznaczona na parkowanie pojazdu
 4. Cena za postój wynosi: 30 PLN za godzinę lub 140 PLN za dobę. Doba parkingowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 oraz kończy o godzinie 11:00.
 5. Na parkingu Hilton Gdańsk znajdują się dwa miejsca postojowe z ładowarkami do pojazdów elektrycznych. Ładowanie pojazdu jest nieodpłatne, obowiązuje opłata za korzystanie z miejsca parkingoweg zgodnie z § 1 ust. 4.
 6. Obowiązuje opłata w wysokości 500 PLN za zgubienie biletu parkingowego.

 

§2

 

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu (przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez użytkownika z zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu, po wymeldowaniu z hotelu lub po upłynięciu ustalonego czasu rezerwacji parkingowej.
 3. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych, z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez zarządcę jako zarezerwowane.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.


§3

 

 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 2. Zarządca ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.


§4

Na terenie parkingu:

 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.).
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 3. Na terenie całego parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi zarządca udzielił zgody na takie parkowanie.
 5. Obowiązuje bezwględny zakaz wjazdu pojazdów z zamontowaną instalacją gazową LPG oraz niesczelnymi układami mechanicznymi.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, używania otwartego ognia, spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających.
 7. Obowiązuje bezwględny zakaz przeprowadzania takich czynności jak: tankowanie, wymiana płynów technicznych, naprawianie, mycie, sprzątanie pojazdu.
 8. Obowiązuje bezwględny zakaz pozostawiania w pojeździe lub na terenie parkingu zwierząt bez opieki.
 9. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 10. Użytkownik pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 11. Obowiązuje limit wysokości pojazdu do 190 cm.


§5

 

 1. Przed wyjazdem z parkingu użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za parking w recepcji hotelu zgodnie z cennikiem który jest publicznie dostępny na stronie www.hiltongdansk.pl oraz w recepcji hotelu Hilton Gdańsk a także w widocznym miejscu na parkingu.
 2. Regulamin parkingu jest publicznie dostępny na stronie www.hiltongdansk.pl oraz w recepcji hotelu Hilton Gdańsk a także w formie dostępu przez kod QR w widocznym miejscu na parkingu.


§6

 

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.


§7

 

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu spowodowanych działaniem użytkowników bądź osób trzecich.


§8

 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu.
 2. W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
 3. Dodatkowo zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, zarządca może podjąć wszelkie środki, zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.


§9

 

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez zarządcę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w § 9 ust. 1.


§10

 

 1. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy składać w recepcji hotelu Hilton Gdańsk.
 2. Hotel Hilton Gdańsk bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.