fbpx
Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje

Regulamin hotelu

Rezerwacja
Zarezerwuj
termin
1
pokoje

Regulamin Hotelu

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hilton Gdansk.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu.
 4. Opiekunem Gościa w Hotelu jest Recepcja , tel. wew. 100

 

§2

DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu.
 6. Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelową po stawce obowiązującej na dany dzień.
 7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.


§3

REZERWACJA I REJESTRACJA

 

 1. Podstawą rejestracji Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie karty rejestracyjnej.
 2. Każdy z Gości rejestrujący się w pokoju (Gość główny oraz osoby towarzyszące) zobligowany jest podać swoje dane i złożyć podpis na karcie rejestracyjnej we wskazanym miejscu.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom –niezarejestrowanym w Hotelu, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. W Hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne.
 5. Osoby niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00
 6. Hotel pobiera depozyt (w gotówce lub na karcie debetowej/kredytowej) w wysokości 500 PLN lub więcej za pokój za dobę na ewentualne dodatkowe wydatki przy rejestracji w hotelu.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji karty kredytowej podanej do gwarancji rezerwacji przed datą planowanego przyjazdu poprzez dokonanie depozytu na kwotę zarezerwowanego noclegu.
 8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 23:59 w przeddzień przyjazdu w lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, że nie była to rezerwacja bezzwrotna –w takim przypadku Hotel obciąży Gościa opłatą za całość zaplanowanego pobytu. Opisana powyżej możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji pokoju do godziny 23:59 w przeddzień przyjazdu, nie dotyczy ofert specjalnych, w szczególności publikowanych na stronie internetowej hotelu lub za pomocą różnych innych platform internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie, których celem jest pośredniczenie w zawieraniu umów. W takim wypadku możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji jest możliwa, jedynie w przypadku, gdy opublikowana oferta przewiduje taką możliwość.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby lub/oraz po wejściu Gościa do pokoju, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.


§4

USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 

 1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie Hotelu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność,
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
 • przechowanie bagażu Gościa, który jest zarejestrowany w hotelu lub posiada rezerwację w hotelu.
 • zamawianie taxi
 1. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z:
 • części rekreacyjnej Wellness oraz z basenu, jeśli nie postanowiono inaczej,
 1. Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko, w przypadku dostępności.
 1. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za usługi, produkty hotelu lub/oraz koszt wyrządzonych szkód w hotelu w przypadku nieuregulowania należności przez Gościa w Hotelu. Innymi słowy hotel może podjąć decyzję o obciążeniu karty Gościa w przypadku jego nieobecności i tylko wtedy jeśli jego pobyt w hotelu się zakończył.


§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Osoby nieletnie nie mogą się rejestrować bez obecności i potwierdzonej rejestracji osoby dorosłej –opiekuna prawnego.
 4. Osoby nieletnie mogą przebywać na basenie tylko pod opieką opiekuna prawnego – również w pokoju hotelowym – nie dopuszczalne jest pozostawianie Gości nieletnich bez opieki.
 5. Nieletni do 13 roku życia mogą używać wind hotelowych tylko pod opieką osób dorosłych.
 6. 6. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Cennik szkód i prac dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od cennika, hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić, czy zamknął za sobą drzwi.
 9. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.


§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, TYLKO jeżeli przedmioty te zostaną zdeponowane na przechowanie do depozytu w Recepcji lub w sejfie w pokoju zajmowanym przez Gościa. Wszystkie pokoje hotelowe wyposażone są w sejfy umieszczone w szafie.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym a także przedmiotów wielkogabarytowych, których zdeponowanie jest utrudnione.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na podziemnym parkingu hotelowym czy na parkingu przed frontem hotelu. Parkowanie w garażu hotelowym odbywa się na własną odpowiedzialność. Pracownicy hotelu nie świadczą usług parkowania aut.


§7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt w wypadku wyraźnej prośby/dyspozycji Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie ulegną one kasacji.


§8

CISZA NOCNA

 

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zakłócanie ciszy nocnej będzie się wiązało z reakcją personelu i upomnieniem a w dalszej kolejności -z nałożeniem opłaty za zakłócanie ciszy nocnej zgodnie z Zał. nr 2 niniejszego regulaminu.


§9

REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja/Manager on Duty
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.


§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Za dodatkową opłatą Hotel akceptuje małe psy lub koty w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do gastronomicznej części hotelu. Dotyczy to sali śniadaniowej, restauracji Mercato, Baru F32, Hi5 a także sal konferencyjnych i Urban SPA.
 3. Palenie w pokojach oznakowanych ‘dla niepalących’ oraz przestrzeni publicznej hotelu jest zabronione. Za złamanie zakazu gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 1000zł brutto za każdą dobę, gdzie stwierdzono, że Gość w pokoju palił (zapach, niedopałki, popiół w pokoju). Zakaz palenia dotyczy również papierosów elektronicznych.
 4. W Hotelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 5. Hotel nie przechowuje żywności Gości ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
 6. Hotel nie wydaje Gościom leków. Pracownicy hotelu mogą, w miarę możliwości zrealizować recepty Gości na ich życzenie, w ramach usługi Concierge.
 7. W Hotelu nie obsługuje się osób w stanie nietrzeźwym.
 8. Hotel nie świadczy usług wymiany obcej waluty. Hotel może przyjąć płatność w walucie obcej, po kursie i tylko w walucie wyświetlanej na tablicy walut w recepcji.
 9. Hotel dysponuje adapterami i parasolami, które wypożycza Gościom wg dostępności i za kaucją w wysokości 100 PLN.
 10. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych–świec, grzałek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pokoju raz na 24 godziny.
 12. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
 13. 13. Gość odbywając pobyt w Hilton Gdańsk przyjmuje do wiadomości, że firma Hilton będzie wykorzystywać dane osobowe Gościa do dostarczania usług i produktów, zapewniania obsługi klienta oraz do innych określonych w Globalnej deklaracji prywatności dostępnej w recepcji oraz na stronie http:///hiltonhonors3.hilton.comm/en/promotions/provicay-policy/english.html. Dane osobowe Gościa będą przesyłane i wprowadzane do jednej lub wielu baz danych administrowanych przez firmę Hilton Domestic Operating Company Inc. w Stanach Zjednoczonych. Firma Hilton może udostępniać dane osobowe Gościa członkom portfolio marek Hilton, usługodawcom firmy Hilton oraz innym osobom trzecim wyłącznie zgodnie z Globalną deklaracją prywatności. Pytania, pochwały, skargi? Prosimy wysyłać wiadomość e-mail na adres DataProtectionOfficer@hilton.com lub napisać na adres Hilton Data Protection Officer, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 14. Zakazuję się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 15. Wszelkie inne kwestie regulują wewnętrzne procedury hotelu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Hotelowego
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Hotelowego