Oferty specjalne

Hilton Gdańsk na Wielkanoc

Dowiedz się więcej...

Koktajle warte grzechu

Dowiedz się więcej...

Hilton Honors Event Planner Program

Dowiedz się więcej...

Catering

Dowiedz się więcej...

Oferta śniadań biznesowych

Dowiedz się więcej...

Restauracja Mercato doceniona w..

Dowiedz się więcej...

Letni taras Mercato

zapraszamy od kwietnia do października!

Dowiedz się więcej...

Oferta VIP portu lotniczego

w najlepszych cenach dla naszych Gości!

Dowiedz się więcej...

Oferta LGBT

Dowiedz się więcej...

Hilton Gdańsk na Wielkanoc

Dowiedz się więcej...
SZYBKA REZERWACJA

Data Od

Data Do

Pokoje

Najlepsze ceny gwarantowane

Kobiety Kobietom

kolacja charytatywna w restauracji Mercato

Zobacz więcej

FOUR-The World's Best Food Magazine

o restauracji Mercato w Hilton Gdańsk

Zobacz więcej

Mercato jedyną restauracją w Trójmieście

nagrodzoną za najlepszą kartę win przez nowojorski magazyn Wine Spectator!

Zobacz więcej

Pomorskie Rendez-Vous

w Hilton Gdańsk

Zobacz więcej

Restauracja Mercato w hotelu Hilton Gdańsk

najlepszą restauracją w Polsce!

Zobacz więcej

Polityka Prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Hilton Gdańsk (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Filip Wójcikiewicz HLT, Gdańsk 80-838, Targ Rybny 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:5871169377 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu http://www.hiltongdansk.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: sebastian.gomulka@hilton.com
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie Hilton Gdańsk użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

___________________________________________________________________________________

 

Privacy policy and the use of cookies:


 1. The following Privacy Policy determines the principles of personal data processing and storage, provided by users in relation to their use of services offered by  Hilton Gdańsk (hereinafter: the Website)
 2. The administrator for the personal data included in the website is Filip Wójcikiewicz HLT, Gdańsk 80-838, Targ Rybny 1 with the registered office entered to the Central Registration and Business Information under the item NIP:5871169377(hereinafter: the Administrator).
 3. Due to a concern for safety of the entrusted personal data, the Administrator operates on the basis of the internal procedures and guidelines in accordance to relevant legal acts in terms of personal data protection, in particular in accordance with the Regulation (UE) 2016/679 of the European Parliament from 27 April 2016 on the protection of natural person with regard to personal data processing and on the free movement of such data as well as on the repealing of Directive 95/46 WE.
 4. The Administrator shall take special care to protect the interests of the persons the data refer to and, in particular, ensure that personal data is:
  1. lawfully processed;
  2. collected for specified, legitimate purposes and not subject to further processing inconsistent with these purposes;
  3. essentially correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed;
  4. stored in a form which allows the identification of persons to whom they relate, no longer than is necessary to achieve the purpose of the processing.
 5. Personal data is processed on the basis of the consent expressed by the users of the Website and in cases in which the provisions of applicable law authorize the Administrator to process personal data.
 6. The administrator shall process personal data provided voluntarily by the Website users, exclusively in order to: reply to users’ queries submitted via the contact form, in the following scope:
  1. name and surname
  2. email address
  3. telephone number
 7. Personal data of the users of the http://www.hiltongdansk.pl  website, shall not be sold or made available to third parties and are subject to profiling, i.e. automated processing in order to assess and define personal characteristics or the users' needs.
 8. The data processed by the Administrator shall be made accessible to the user who provided the data to the Website. The user shall also have the right to modify these data, request them to be forwarded to another entity and to limit or terminate the processing of their personal data at any time. The user may also withdraw the prior consent to the processing of his data and request removal of his personal data from the website at any time.
 9. In order to exercise his rights indicated in point 8 above, the Website user should contact the Administrator using the same e-mail address or phone number provided on the Website by contacting him on the email address sebastian.gomulka@hilton.com
 10. The Administrator performs the function of obtaining information about users and their behaviors in the following way:
  1. through voluntarily information entered in the form,
  2. through the collection of cookies
 11. Upon the first visit on the Hilton Gdańsk website, the user shall be informed about the use of cookies. By staying on the site, the user accepts the use of regular cookies on the website. Lack of changes to the browser settings on the user's side is equal to the consent to the use of cookies.
 12. The installation of cookies is necessary for the proper provision of services on the Website. Cookies include information necessary for the proper functioning of the website, in particular, those which require authorization. At any time, the user may change the settings of his browser to either accept or reject cookies or in a way which notifies the user of the failure to place these files on his computer.
 13. The Website uses the following types of cookies
  1. session - remain in the browser until the user turns it off or log off from the website on which they are included.
  2. permanent - remain in the device's web browser until they are deleted by the user or for a predetermined period specified in the cookie file parameters.
 14. The Website may contain links to other websites which operate independently of the Website and are not supervised by the Website in any way. These websites may have their own privacy policies and regulations which we recommend are read carefully.
 15. The Administrator reserves the right to change the privacy policy of the website, which may be caused by the development of Internet technology, possible changes in the law regarding the protection of personal data and the development of the Website. We will inform users of all changes in a visible and understandable way.

 

 

 

 

 

Nagrody i Wyróżnienia

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem naszymi sukcesami

Zobacz więcej

2016 Travellers' choice

Zobacz więcej

2014 Travellers' choice

Zobacz więcej

2014 Certyfikat jakości

Zobacz więcej

BEST TACTICAL MARKETING CAMPAIGN TO DRIVE REVENUE

Zobacz więcej

2012 HILTON BRAND AWARD OF EXCELLENCE

Zobacz więcej

Best Hotel Award 2012

Zobacz więcej

Excellence in Quality

Zobacz więcej

Poland 100 Best Restaurants 2012

Zobacz więcej

Wine&Food Noble Night 2012

Zobacz więcej

Certifikat HolidayCheck Quality Selection 2012

Zobacz więcej

Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2012

Zobacz więcej

2012 Certificate of Excellence

Zobacz więcej

Certyfikat Golden Ranking

Zobacz więcej

2011 Hilton Brand Award of Excellence

Zobacz więcej

1 miejsce w kategorii Premiera Roku

Zobacz więcej

1 miejsce w kategorii hoteli 4-5* w Trójmieście

Zobacz więcej

Najlepszy Hotel w Polsce

Zobacz więcej

Najbardziej Luksusowy Hotel w Polsce

Zobacz więcej

Best Hotel Development i Best Overall Development

Zobacz więcej

Hotel z Pomysłem i Debiut Roku 2010

Zobacz więcej

Best Launch Marketing Campaign

Zobacz więcej

Best Hotel, Leisure & Residential Development

Zobacz więcej

17. z 41 Miejsc Wartych Odwiedzenia w 2011 roku według The New York Times

Zobacz więcej

Hilton Gdansk   •   Targ Rybny 1, Gdansk, Poland 80-838   •   Tel: +48 58 7787 100   •   Fax: +48 58 7787 300